De deadline is afgelopen. U kunt helaas geen feedback meer geven.

Het is zo ver. De ontwikkelteams van curriculum.nu hebben hun laatste conceptvoorstellen voor de negen leergebieden in het Nederlands onderwijs gepubliceerd. Deze zijn via de website curriculum.nu in te zien. Curriculum.nu heeft tot en met 11 augustus feedback verzameld van leraren, ouders, scholen en organisaties.

De feedback op het leergebied Engels/mvt is in te zien op curriculum.nu. Vaak geuite kritiek is hier de nadruk op het Engels. Geeist wordt vele malen dat een verplichting wordt opgenomen voor scholen om een vreemde taal naast het Engels aan te bieden, conform Europese afspraken. Dit heeft vooral betrekking op het vmbo waar het vak Duits vermodelijk als eerste in gedrang komt als het docententekort voor Duits verder oploopt. 

Het Ontwikkelteam “Engels / moderne vreemde talen” (MVT) heeft zich vooral gericht op het Engels, maar noemt ook de talen Arabisch, Chinees, Duits, Frans, Italiaans, Russisch, Spaans en Turks. Het voorstel moet in ieder geval ook de basis voor de schoolvakken Duits en Frans leggen en daarom verdient het onze aandacht. De bedoeling is dat vanaf augustus alle feedback verwerkt wordt tot een advies aan minister Arie Slob. De minister zal dan naar verwachting in november reageren. Wat volgt is een actualisatie van de huidige kerndoelen en eindtermen.

De Actiegroep Duits heeft zich gebogen over het conceptvoorstel (pdf) van het ontwikkelteam Engels/MVT. Met grote ongerustheid moeten wij constateren dat de dominantie van het Engels - ook na alle inspraakmomenten waarin vertegenwoordigers van diverse organisaties het belang van onze buurtaal Duits voor het voetlicht hebben gebracht - in het huidige document nog steeds sterk aanwezig is. Sterker nog: de tweede moderne vreemde taal in het voortgezet onderwijs is niet meer verplicht!

Het Duits krijgt binnen dit voorstel geen bijzondere rol. Er is slechts sprake van dat scholen in de grensstreek misschien wel Duits en Frans zouden kunnen aanbieden. Het ontwikkelteam zegt dus niets over een verplichting voor scholen om Duits aan te bieden. Op pagina 7 van het document staat vermeld dat scholen het leren van een tweede vreemde taal slechts mogelijk zouden moeten maken. Dit ontneemt scholieren de kans om optimaal voorbereid te worden op de arbeidsmarkt. Een gemiste kans, vinden wij. Als we naar de realiteit kijken, zien we dat Duits van groot belang is voor de kansen op een succesvolle carrière. Niet enkel in de grensstreek. Bovendien is het belang van Duits ook voor Nederland niet te onderschatten. De Nederlandse politiek en economie is sterk afhankelijk van een goede kennis van onze buurtaal en ons buurland. Zie hiervoor ook onze 10 redenen voor Duits en het onderzoek van de Duits-Nederlandse Handelskamer onder 250 Nederlandse ondernemers over het belang van de Duitse taal.

Minister Slob verwoordt het doel van de hele curriculumherziening als volgt: "De herziening van het curriculum is nodig om de onderwijsinhoud te actualiseren, de doorlopende leerlijn te versterken, de overladenheid terug te dringen en de maatschappelijke opdracht aan scholen te verduidelijken. Zo zorgen we ervoor dat leerlingen van nu het onderwijs krijgen dat hen optimaal voorbereidt op het leven en werken in de maatschappij van morgen." Lees hier meer (pdf).

Dit strookt niet met de uitkomsten van het ontwikkelteam Engels/MVT:

  1. De doorlopende leerlijn is alleen voor Engels doorgevoerd, want het beschreven talenonderwijs begint hier in het primair onderwijs. Ons voorstel is dat voor de buurtalen Duits en Frans een opbouw van het talenonderwijs vanaf het voortgezet onderwijs geformuleerd wordt. Tenzij deze talen op alle basisscholen ingevoerd kunnen worden.
  2. Beheersing van andere talen dan Engels is een vereiste in veel functies in Nederland. Conclusie: als je binnen het onderwijssysteem op de arbeidsmarkt wilt voorbereiden, zul je ook moeten aangeven welke talen voor Nederlanders belangrijk zijn in het beroepsleven. Hier staat Duits bovenaan. Dit zou dus benoemd moeten worden ten opzichte van talen als Russisch, Spaans of Turks.